اعلان داوطلبی!

media_admin
media

شرکت ها و اشخاص حقیقی که خواهش بکرایه گرفتن دکاکین ذیل را طور قرارداد داشته باشند. بعداز ارائه درخواست شرطنامه را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات دربدل مبلغ سه هزار(3000) افغانی پول بدون بازگشت بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه به اساس اعلان روزنامه انیس مورخ۱ /۴/۱۴۴۵هـ ق  درمدت 21 روز که مورخ ۲۳/۴/۱۴۴۵هـ ق  میشود. آفر خویش را طور سربسته به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست شرکت دولتی حفظ ومراقبت مکروریانها واقع بلاک ۲۳ مکروریان اول تسلیم نموده وخود شان به روز آفرگشایی به ساعت 9:30 قبل ازظهرمراجعه نمایند. سه ماهه کرایه افر طورتضمین نقداً در جلسه اخذ می‌گردد.