این اداره به منظور ارائه خدمات اجتماعی، اداری، فنی و حسابی، استثنایی نسبت به سایر نواحی برای باشنده گان مکروریانها و پروژه های مربوط مصروف فعالیت می باشد.

پیام رییس

1 year 1 month ago

ایجاد و رشد یک سیستم عالی ارائه خدمات با کیفیت که جوابگوی نیاز های امروزی باشنده گان باشد و منتج به بهبود و رفاه عامه گردیده، از اولیت های ما میباشد..

داکتر عبدالاحد سهرابی
Head Photo