دا شرکت د ټولنیزو ، اداري ، تخنیکي او محاسبې خدماتو چمتو کولو کې د مکروریان اوسیدونکو او اړوندو پروژو لپاره د نورو ساحو په فعالیت بوخت دی.

د رییس پیغام

۱ کال ۱ میاشت ago

با کیفیته خدمتونه وړاندی کول، د عالی سیستم رامینځته کول، او وده ورکول ده چه د اوسیدونکو اړتیاوی پوره کوی چه پایله یی پرمختگ او عامه هوساینه ده زمونږ لمړی توبونه څخه ده.

شاغلی داکترعبدالاحدسهرابی
Head Photo