تماس با مسؤلین

شماره اسم موقف شماره تماس ایمیل آدرس
1 انجینر امید قرلق آمر دفتر +93-770 365 122 info@mrmc.gov.af
2 دوست محمد نصرت آمر مالی +93-788 585 771 finance@mrmc.gov.af
3 انجنیر محمد انور آمر مرکز ګرمی +93-728 515 160 warm_center@mrmc.gov.af
4 انجنیر شیرحسن حقپال آمر انجنیری +93-794 664 420 eng_dep@mrmc.gov.af
5 انجنیر فتح خان حیدری آمر آبرسانی و کانالیزاسیون +93-711 830 840 watersupply@mrmc.gov.af
6 انجنیر ذبیح الله مطمن آمر حفظ و مراقبت  +93-700 220 521 maintenance@mrmc.gov.af
7 عزت الله سلطانی آمر جمع آوری عواید +93-700 203 162 income@mrmc.gov.af
8 محمد سلیم یاقوتی مدیر عمومی جمع اوری عواید مکروریان ۱ و ۲ +93-789 273 646 income1@mrmc.gov.af
9 عبدالطیف احمدی مدیر عمومی جمع آوری عواید مکروریان سوم  +93-789 005 740 income3@mrmc.gov.af
10 احمد فواد یعقوبی مدیر عمومی جمع آوری عواید پروژه ها +93-799 570 115 project@mrmc.gov.af
11 حسیب الله محمدی مدیر عمومی جمع آوری عواید مکروریان سوم الف +93-787 698 017 income3a@mrmc.gov.af
12 احمد خالد خاورین مدیر عمومی جمع آوری عواید مکروریان چهارم +93-788 796 087 income4@mrmc.gov.af  
13 عبدالرحمن زرغونی مدیر عمومی جمع آوری عواید ساحات امارتی +93-767 908 492 income_gov_area@mrmc.gov.af
14 نذیر احمد رحیمی مدیر عمومی تهیه و تدارکات +93-786 471 318 procurement@mrmc.gov.af
15 منصور احمد یوسفزی  مدیر عمومی مالیات و مصارفات +93-790 138 412 tax@mrmc.gov.af
16 انجنیر امرالدین سدید مدیر عمومی منابع آب و شبکه کانالیزاسیون +93-787 172 548 info@mrmc.gov.af
17 انجنیر عبادالله خلیل مدیر عمومی سیستم و شبکه  کانالیزاسیون +93-786 257 548 info@mrmc.gov.af
18 انجنیر عمرا خان مدیر عمومی حفظ و مراقبت  مکروریان سوم  +93-784 860 178 info@mrmc.gov.af
19 مولوی سردار ولی سعید مدیر عمومی حفظ و مراقبت مکروریان ۱ و ۲ +93-703 137 720 info@mrmc.gov.af
20 محمود حقانی مدیر عمومی حفظ و مراقبت مکروریان چهارم   info@mrmc.gov.af
21 شفیع الله مبارز مدیر عمومی حفظ و مراقبت تهیه مسکن +93-747 523 495 info@mrmc.gov.af
22 انحنیر روح الله مدیر عمومی حفظ و مراقبت مکروریان سوم الف +93-798 217 877 info@mrmc.gov.af
23 انحنیر صمیم الله امرخیل مدیر عمومی حفظ و مراقبت پروژه تهیه مسکن +93-775 346 980 info@mrmc.gov.af
24 حافظ احمدالله مبشیر مدیر عمومی حفظ و مراقبت پروژه  بلاک های هوایی +93-788 119 560 info@mrmc.gov.af
25 میرا جان ځدران مدیر تنظیف و سر سبزی +93-780 707 030 info@mrmc.gov.af
26 انجنیر سعیدالله ارغندیوال مدیر نصب متیر ها و لابراتور +93-789 131 860 info@mrmc.gov.af
27 امید نزهت مدیر نشرات و آګاهی عامه +93-794 458 800 media@mrmc.gov.af