اعلان داوطلبی!

media_admin
media

شرکت ها و اشخاص حقیقی که خواهش بکرایه گرفتن دکاکین ذیل را طور قرارداد داشته باشند. بعداز ارائه درخواست شرطنامه را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات دربدل مبلغ سه هزار(3000) افغانی پول بدون بازگشت بدست آورده میتوانند. مجلس آفرگشایی به تاریخ 25/5/1445هـ ق به ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر در تالار کنفرانس های شرکت دولتی حفظ ومراقبت مکروریانها واقع بلاک 23 مکروریان اول  برگزار میشود.سه ماهه کرایه طور تظمین در مجلس آفر گشایی نقداً اخذ میگردد.