تاریخجه

معرفي شرکت

تصدی تدویر حفظ و مراقبت مکروریانها در سال ۱۳۴۶ه ش برای ارایه خدمات اجتماعی نخست برای ۲۳ بلاک و بعداً ۴۹ بلاک مکروریان تحت عنوان آمریت نادرشاه مینه بنیاد گردید که با داشتن سیستم آبرسانی، تخلیه کانالیزاسیون، تسخین مرکز گرمی، سر سبزی و سایر خدمات انجنیری، تخنیکی و تصفیه خانه‌ها بوده که تصفیه خانه آن یکی از سیستم‌های پیشرفته در عصر و زمان خود به سطح منطقه به شمار می‌رفت. این ریاست فعلا برای ۱۲۸ بلاک مکروریانها و ۱۴۰ بلاک پروژه ها خدمات ۲۴ ساعته را عرضه میکند.  براساس مقرره تصدی مذکور باید خودکفا باشد و برعلاوه تکمیل مصارف و هزینه‌ها خویش، مکلف به پرداخت مالیات و فایده به جانب وزارت محترم مالیه نیز می باشد.
ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها مبنی بر اساسنامه تصدی تدویر مراقبت مکروریان‌ها و مقرره توزیع آپارتمان‌ها منتشره جریده رسمی شماره ۷۹۸ سال(۱۴۲۲ ه.ق) فعالیت می نمود. اینک بر اساس قانون شرکت‌های دولتی  و فرمان رییس جمهور وقت تمام شخصیت حقوقی تصدی‌های دولتی به شرکت دولتی تغیر یافته است. از این جهت شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها بر مبنای فرمان ۲۶۵۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ ریاست جمهوری و اساس‌نامه شرکت تصویب شده به اساس مصوبه شماره ۲۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای وزیران در چوکات شرکت های دولتی فعالیت می‌نماید.
دیدګاه
ایجاد و رشد یک سیستم عالی با کیفیت خدماتی که جواب دهنده نیاز های امروزی باشنده گان باشد و منتج به بهبود و رفاه عامه گردیده، به همه ساحات ما وسعت پیدا کند. مجهز به دانش پیشرفته علمی امروزی و دارای مدیریت موثر و کارا بوده و در سطح مراجع ارائه خدمات، نزد مردم و دولت دارای اعتبار و جایگاه خاص و برجسته باشد و در نهایت به ساحات غیر دولتی توسعه یافته و افغانستان شمول گردد.
ماموریت:
 شرکت تدویرحفظ و مراقبت مکروریانها در حال حاضر به عنوان یک نهاد معتبر خدماتی در عرصه حفظ و مراقبت مکروریانها و پروژه های مربوط در سطح شهر کابل فعالیت نموده و زمینه گسترش متوازن و مرفه را مطابق نیازمندی های باشنده گان فراهم مینمائیم.
اهداف شرکت
۱- توسعه خدمات حفظ و مراقبت مکروریانهاو پروژه های مربوطه با در نظر داشت اصل موثریت،کیفیت و مصئونیت.
۲-فراهم نمودن زمینه حفظ و مراقبت معیاری و به موقع تاسیسات مکروریانها و پروژه های مربوطه.
۳-فراهم نمودن زمینه سهم گیری شرکت جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی ، توسعه اجتماعی وایجاد شغل.
۴-فراهم نمودن زمینه جلب سرمایه گذاری خصوصی در شرکت.
۵-کسب منفعت و تقویت بنیه مالی شرکت.
خدمات:
۱ـ تولید و توزیع اب آشامیدنی  به طور ۱۸ الی ۲۴ ساعت؛
۲ـ انتقال و تصفیه فاضلاب کانالیزاسیون بلاک‌های رهایشی و ادارات دولتی به تصفیه خانه قلعه زمان خان در سطح کابل؛
۳ـ تخلیه فاضلاب تانکرهای دولتی و شخصی در دستگاه پمپ استیشن قلعه وزیر به سطح کابل؛ 
۴ـ ترمیمات داخلی آپارتمان ها شامل بخش های نلدوانی، برق، معماری و نجاری؛
۵ـ آبیاری و سرسبزی ساحات مکروریان های اول، دوم، سوم، سوم الف ، چهارم و پروژه های مربوط.
۶ـ تسخین و توزیع حرارت مرکزگرمی بلاک‌های مکروریان‌ها (اول، دوم، سوم، سوم الف و چهارم)؛
۷ـ انتقال کثافت جامد اپارتمان‌ها؛
۸ـ به کرایه دادن جایداد مازاد شرکت (دکان‌های، کانتینر‌ها و سایر ساحات) به اشخاص و افراد