مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت این شرکت ورکشاپ شش روزه اداری و تربیتی را دایر نمود!

media_admin
Sat, May 27 2023 12:10 PM
d

طوریکه مدیریت ارتقای ظرفیت یکی از بخش های مهم و اساسی هر اداره میباشد و همواره کوشش می نماید تا سطح دانسته و تجربه های کارکنان را دربخش های مختلف کاری بلند ببرد این بار این مدیریت به سلسله کاری اقبلی خویش ورکشاپ آموزشی اداری و تربیتی را برای مدت شش روز در دو دوره نظربه سطح ظرفیت کارکنان شرکت دایر نموده این ورکشاپ که روز چهار شنبه آغاز یافت قرار است برای شش روز ادامه یابد که  

هدف این ورکشاپ بلند بردن ارتقای ظرفیت کارکنان و همچنان افزدون به تجربه ها و اندوخته های کارکنان شرکت میباشد 

Latest news

Thu, Mar 21 2024 12:12 PM
Background image

The opening ceremony of the tree planting festival was held in the first Macroryan amusement park!

The opening ceremony of the tree planting festival today was held on 10/8/1445 (corresponding to 1/1/1403) with the presence of Mr. Mujahed Ansar، the technical and operational vice. . .

BACK TO NEWS