د خپرونو ټولګه

Offer opening meeting of 20 shops in Macroryan Related Area

جلسه آفرګشایی ۲۰ باب دوکان در ساحات مکروریان ها

د ۲۰ باب دوکانونو آفر پرانیست غونډه

MRMC MIS Training

د معلوماتی او اداري سیستم روزنیز پروګرام

سیمینار آموزښی سیستم معلوماتی و اداری

نهال شانی

شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها در آینه تصویر!

نمای بیرون شرکت حفظ و مراقبت مکروریانها

MRMC Main Office

تعمیر مرکزی ریاست

د شرکت مرکزي ودانۍ